• 666 93 93 09
  • kontakt@greatchina.pl
  • Legionowa 2/1a, Lublin

Informacja na temat przetwarzania danych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/446/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest sinologist.eu Martyna Tomczak z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Legionowa 2/1a, 20-048 Lublin.

2.    Może się Pan/Pani z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: ul. Legionowa 2/1a, 20-048 Lublin,
  • przesyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@greatchina.pl

3.    Pani/Pana dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

  • zawarcia i wykonania umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy;
  • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń,
  • w celach marketingowych (na stronie www, Facebook).

4.    Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać:
•    przez czas niezbędny do ich realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO);
•    przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO);
•    przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO).
5.    Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
•    wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a sinologist.eu Martyna Tomczak.
6.    Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione:
a)    podmiotom prowadzącym działalność kurierską, pocztową itp.;
b)    organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;
c)    podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową;
d)   upoważnieni pracownicy administratora danych.
7.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
8.    Pani/Pana dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy  (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
9.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a)    prawo dostępu do danych osobowych;
b)    prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
c)    prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy:
•    dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
•    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
•    osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
•    dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
•    dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)    prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e)    prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
f)    wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.